Ilmainen asuntoarvio

Tilaa ilmainen asuntoarvio

Alla ole­van lomak­keen kaut­ta voit pyy­tää meil­tä arvion asun­to­si arvos­ta ja myyntiajasta.

Hin­ta-arviom­me on aina ilmai­nen, etkä sitou­du mihin­kään pyy­täes­sä­si hinta-arviota.

Hin­ta-arvio perus­tuu pai­kal­lis­tun­te­muk­seem­me ja mark­ki­na­tun­te­muk­seem­me sekä meil­lä ole­vaan tilas­toon kai­kis­ta alu­eel­la toteu­tu­neis­ta kaupoista.

Teem­me myös kir­jal­li­sia arvioi­ta rahoit­ta­jia, perin­nön­ja­ko­ja, kaup­po­ja ym. sel­vi­tyk­siä varten.

Pyy­dä asun­to­si arvioin­ti täyt­tä­mäl­lä alla ole­va lomake. 

Otam­me yhteyt­tä sinul­le sopi­va­na ajankohtana.

    (* mer­ki­tyt pakollisia) 

    *:llä mer­ki­tyt ken­tät ovat pakollisia.