Asuntoarvio Helsinki

Asian­tun­te­via asun­to­jen hin­ta-arvioi­ta ja vai­va­ton­ta välitystä

Kutsu meidät arviokäynnille!

Teem­me arvioin­nin asun­nos­ta­si ja laa­dim­me myyn­ti­suun­ni­tel­man, joka on rää­tä­löi­ty juu­ri sinun kodil­le­si. Mei­dän kans­sam­me asun­to­kaup­pa on nope­aa, help­poa ja turvallista.

Olet­pa sit­ten myy­mäs­sä van­haa asun­toa­si tai etsi­mäs­sä unel­mie­si kotia, asiak­kaa­nam­me voit aina luot­taa sii­hen, että pal­ve­lem­me sinua rau­tai­sel­la ammat­ti­tai­dol­la ja innok­kaal­la asenteella.

Meil­tä saat aina paras­ta asia­kas­pal­ve­lua alus­ta lop­puun laa­dus­ta tin­ki­mät­tä – olet­han teke­mäs­sä yhtä elä­mä­si tär­keim­mis­tä päätöksistä.

Asunnon hinta-arvio

Asunnon hinnan arviointi kannattaa jättää ammattilaiselle

Asun­to­si oikean hin­nan arvioi­mi­nen saat­taa olla todel­la vai­ke­aa. Olet ehkä asu­nut kodis­sa­si jo pit­kään, etkä ole vält­tä­mät­tä seu­ran­nut jat­ku­vas­ti kiin­teis­tö­mark­ki­noi­ta tai alu­een hin­ta­ke­hi­tyk­sen muutoksia.

Sik­si kan­nat­taa­kin pyy­tää ammat­ti­lai­nen teke­mään asun­nos­ta­si hin­ta-arvio, jot­ta saat kodis­ta­si var­mas­ti hyvän hinnan.

Meil­tä saat ilmai­sen arvion asun­nos­ta, jota olet myy­mäs­sä. Jos kui­ten­kin tar­vit­set kir­jal­li­sen hin­ta-arvion asun­nos­ta perun­kir­joi­tus­ta tai osi­tus­ta var­ten, on arvioin­ti mak­sul­li­nen. Sil­loin saat arvios­ta myös eril­li­sen arviokirjan.

Mikä asunnon hintaan vaikuttaa?

Rea­lis­ti­nen ja luo­tet­ta­va asun­toar­vio on monen asian sum­ma ja se perus­tuu aluet­ta kos­ke­vaan mark­ki­na­tie­toon, asun­non sijain­tiin, asun­non tai talon kun­toon, asun­non kokoon ja ikään, sekä myös asun­non sijain­tiin taloyhtiössä.

Kokemuksia

Mei­na­sim­me ensin myy­dä asun­tom­me hal­vem­mal­la, mut­ta onnek­si käy­tim­me pal­ve­luan­ne ja saim­me hie­man enemmän

- Per­he Toloset

Illal­la lai­toin tie­dot ja jo seu­raa­va­na päi­vä­nä mei­lis­sä oli jo arvio asun­nos­tam­me ja tar­jous sen myyn­nis­tä. Viik­ko tämän jäl­keen olim­me teh­neet kau­pat sekä van­has­ta että uudes­ta asunnosta.

- San­na

Kii­tet­tä­vän nopeas­ti saim­me vas­tauk­sen asun­tom­me arvos­ta, joka oli hie­man enem­män kuin olim­me itse odottaneet

- Min­na