Asunnon hinta-arvio

Asunnon hinnan arviointi kannattaa jättää ammattilaiselle

Asun­to­si oikean hin­nan arvioi­mi­nen saat­taa olla todel­la vai­ke­aa. Olet ehkä asu­nut kodis­sa­si jo pit­kään, etkä ole vält­tä­mät­tä seu­ran­nut jat­ku­vas­ti kiin­teis­tö­mark­ki­noi­ta tai alu­een hin­ta­ke­hi­tyk­sen muutoksia.

Sik­si kan­nat­taa­kin pyy­tää ammat­ti­lai­nen teke­mään asun­nos­ta­si hin­ta-arvio, jot­ta saat kodis­ta­si var­mas­ti hyvän hinnan.

Meil­tä saat ilmai­sen arvion asun­nos­ta, jota olet myy­mäs­sä. Jos kui­ten­kin tar­vit­set kir­jal­li­sen hin­ta-arvion asun­nos­ta perun­kir­joi­tus­ta tai osi­tus­ta var­ten, on arvioin­ti mak­sul­li­nen. Sil­loin saat arvios­ta myös eril­li­sen arviokirjan.

Mikä asunnon hintaan vaikuttaa?

Rea­lis­ti­nen ja luo­tet­ta­va asun­toar­vio on monen asian sum­ma ja se perus­tuu aluet­ta kos­ke­vaan mark­ki­na­tie­toon, asun­non sijain­tiin, asun­non tai talon kun­toon, asun­non kokoon ja ikään, sekä myös asun­non sijain­tiin taloyhtiössä.

1) Markkinatieto alueelta

Meil­lä on käy­tös­sä kat­ta­vaa ja täs­mäl­lis­tä tie­toa eri kau­pun­kien ja kau­pun­gi­no­sien asun­to­mark­ki­nois­ta, mikä takaa että asun­to­si hin­ta-arvio on tark­ka ja realistinen.

Asun­to­mark­ki­noi­den yleis­ke­hi­tys ja yksit­täi­sen asui­na­lu­een hin­ta­ke­hi­tys eroa­vat toi­sis­taan. Vaik­ka koko maan tasol­la asun­to­jen hin­nat ovat nousus­sa, samal­la voi pie­nes­sä työt­tö­myy­den vai­vaa­mas­sa muut­to­tap­pio­kun­nas­sa kehi­tys olla päin­vas­tai­nen. Samoin las­ke­van hin­ta­ke­hi­tyk­sen aika­na “hyvien” aluei­den asun­to­jen hin­nat eivät vält­tä­mät­tä las­ke – ne voi­vat jopa nousta

Kaik­ki tämä on otet­ta­va asun­non hin­nan arvioin­nis­sa huomioon.

2) Asunnon ja talon kunto

Mark­ki­na­tie­to on vain osa asun­non hin­ta-arvioon vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä. Yhtä tär­ke­ää on tun­tea talo­yh­tiön tilan­ne ja asun­non kunto.

Talo­yh­tiös­tä ja alu­een muus­ta mark­ki­na­ti­lan­tees­ta riip­puen tule­vat tai jo käyn­nis­sä ole­vat remon­tit saat­ta­vat joko nos­taa tai las­kea asun­non arvoa. Sik­si asun­non oikea-aikai­seen myyn­tiin kan­nat­taa pyy­tää apua ammat­ti­lai­sel­ta, joka tun­tee remon­tin vai­ku­tuk­set asun­non arvoon.

Oman asun­non täys­re­mont­tiin inves­toi­tu raha mate­ri­aa­lei­neen ja töi­neen tulee har­voin takai­sin, jos asun­to myy­dään heti remon­tin val­mis­tut­tua. Lähes jokai­nen asun­non osta­ja halu­aa uudes­ta asun­nos­taan yksi­löl­li­siä miel­ty­myk­si­ään ja tar­pei­taan vas­taa­van koko­nai­suu­den, ja tekee­kin usein isom­man tai pie­nem­män remon­tin osta­maan­sa asuntoon.

3) Asunnon koko, ikä ja sijainti taloyhtiössä

Myy­tä­vän asun­non neliö­mää­rät vai­kut­ta­vat luon­nol­li­ses­ti asun­non myyn­ti­hin­taan. Kes­ki­mää­rin pie­nem­mis­tä asun­nois­ta mak­se­taan suu­rem­paa neliö­hin­taa ja pie­nil­le kau­pun­kia­sun­noil­le riit­tää­kin täl­lä het­kel­lä kysyn­tää. Myös asun­non ikä ja his­to­ria remont­tien osal­ta vai­kut­ta­vat hin­ta-arvioon. Asun­non sijain­ti rivi­ta­lon pää­dys­sä tai ker­ros­ta­lon ylim­mis­sä ker­rok­sis­sa ovat teki­jöi­tä, jot­ka saat­ta­vat nos­taa neliöhintoja.

Asuntoarvio määrittää asunnon hinnan ja myyntiajan

Mitä onnis­tu­neem­pi asun­toar­vio on, sitä parem­mat läh­tö­koh­dat sinul­la on saa­da asun­to myy­tyä nopeas­ti. Lii­an suu­ret hin­ta­lu­pauk­set joh­ta­vat kat­teet­to­miin toi­vei­siin. Sil­loin asun­non myyn­ti vii­väs­tyy – lopul­ta hin­taa on kui­ten­kin laskettava. 

Lii­an alhai­nen hin­ta-arvio taas joh­taa sinun kan­nal­ta­si huo­noon tulok­seen; oli­sit voi­nut saa­da asun­to­si myy­tyä parem­paan hintaan.

Kun valit­set mei­dät asun­to­si myy­jäk­si, saat ilmai­sen asun­toar­vion ja voit olla var­ma kah­des­ta asiasta:

1) Saat mark­ki­noi­den tar­kim­man hin­ta-arvion asun­nos­ta­si ja
2) Saat asun­to­si myy­tyä par­haa­seen hin­taan, mah­dol­li­sim­man nopeasti.

Sik­si sinun kan­nat­taa tila­ta nyt ilmai­nen arvio­käyn­ti, jol­loin saat rea­lis­ti­sen hin­ta-arvion asunnostasi.